แหวนจักรนอก (ExtTooth Washer WZ)
ReadyPlanet.com
แหวนจักรนอก (ExtTooth Washer WZ)